Portfolio
People in the Yangjialing revolutionary site, Yan'an
Miaoying Temple, Beijing
Datong City Wall